Podniková analýza

Správně zacílená a dobře provedená podniková analýza (business analysis) je základním vstupem pro strategické poradenství pro management. Smyslem provádění podnikové analýzy (a realizace navazujicích projektů) je v konečném důsledku zlepšování výkonnosti podniku, zejména zvyšování EBITDA, a to na základě redukce nákladů a hledání příležitostí pro zvýšení příjmů.  Řada podniků rychle roste a původní činnosti a související procesy často již nesplňují aktuální požadavky na produktivitu, včasnost dodávek, kvalitu a cenu. V návaznosti na dynamiku ekonomiky existují vysoké nároky na flexibilitu a rychlou adaptabilitu podniků.

Pro úvodní analýzu podniku doporučujeme zaměřit se zejména na hlavní proces obchodního případu, tj. proces průběhu zakázky firmou – zjednodušeně a stručně řečeno průběh zakázky od vystavení nabídky, přijetí objednávky, zaplánování, nákupu materiálů, řízení kooperací, výroby (v případě nevýrobních podniků hlavní činnosti dodání produktů a služeb), expedice až po finální fakturaci a přijetí platby.

Analýza podniku se může rovněž zaměřit na předem vytipovaná “ožehavá” podniková témata, která vyvstanou z úvodní diskuze, např. problémy plánování, kvality, včasnosti dodávek, kalkulací, využití a návratnosti nových investic, toku informací, efektivity využití informačního systému, apod.

Cíle úvodní analýzy (Analýza procesu obchodního případu)

Zjistit stav procesů a jejich aktuální výkonnost a identifikovat příležitosti pro jejich zlepšení. Doporučit rámcová opatření pro zvýšení efektivnosti a výkonnosti jednotlivých oddělení a činností souvisejících s realizací procesu obchodního případu.

Způsob provedení

Analýza probíhá na základě úvodního setkání s vedením společnosti a představiteli hlavních procesů. Následují pohovory a sběr dat na jednotlivých pracovištích. Analýza se obvykle provádí ve směru toku zakázky, ale je výhodné a účelné rovněž projit procesy a pracoviště od konce. Provádí se seznámení se vstupy a výstupy procesu, požadavky interních a externích zákazníků, analyzuje se způsob spolupráce na rozhraní navazujících procesů. Zjištuje se zejména výkonnost jednotlivých procesů a definují se příležitosti pro jejich zlepšení. Z pohovorů často rovněž vyplynou potřeby zaměstnanců pro zlepšení jejich práce a návrhy opatření.  Analýzu provádí obvykle tým konzultantů s různým oborovým zaměřením podle potřeby klienta. Časová náročnost úvodní anylýzy jsou 3-4 dny (záleží ovšem na domluveném rozsahu, v některých případech může detailní analýza probíhat 3 až 5 týdnů).

Analyzované oblasti

 • Řízení podniku, finance, HR, IT
 • Obchod, marketing
 • Vývoj
 • Plánování
 • Nákup
 • Výroba
 • Logistika
 • Montáž (instalace v terénu, u zákazníka, apod.)*

*Pokud podnik provádí a je to pro audit účelné.

Analýza se může zaměřit na celý podnik, nebo jen na určité podnikové jednotky (business units), případně detailně jen na jedno oddělení.

Obvyklá témata

 • System řízení, strategie, organizační struktura, aktuální projekty zlepšování, SWOT analýza
 • Finanční výsledky (EBITDA, …), kalkulace, plán a návratnost investic, řízení úspor, kontroling
 • Reporting, klíčové ukazatele výkonnosti KPI (Key Performance Indicators)
 • Plnění obchdodního a výrobního plánu
 • Řízení procesů realizace obchodního případu
 • Řízení vývoje výrobků a změn, životní cyklus výrobku, servis
 • Řízení sortimentu
 • Plánování a řízení dodávek materiálu a kooperací
 • Řízení výroby
 • Řřízení kvality a způsobilosti procesů
 • Řízení logistiky
 • Informační systém, správnost dat, analýza dat, správa a bezpečnost dat

Výstup

Zpráva s popisem aktuálního stavu a doporučením pro zlepšení (koncepční návrh dalšího postupu s odhadem nákladů a časových nároků na další fázi). Na základě zjištění a představení závěrů analýzy (shrnující schůzka s vedením a představiteli procesů) se vytypují projekty pro další spolupráci.

Návazující projekty (další fáze po úvodní analýze)

V další fázi následuje příprava a zahájení případných zlepšovacích projektů. Projekty mohou mít různý charakter a rozsah (optimalizační, změnové, projekty pro jednotlivé pracoviště, celopodnikové, apod.). Obvykle doporučujme řízení projektů na základě projektové řízení a pomocí metodiky DMAIC. Kličová podmínka pro úspěch projektu a  udržitelnost zavedených opatření je důkladná analýza kořenových příčin a návhr systémových opatření. Při výběru a zahájení projektů je nutné počítat s reálnými kapacitami zaměstnanců podniku (realizační silou) pro jejich úspěšné dokončení.

Poskytujeme asistenci při plánování a řízení portfolia projektů, analýze rizik a řízení rizik. Poskytujeme odborné poradenství při řešení projektů. Spolupracujeme po celou dobu řešení projektu, tj. od jeho definování až po kontrolu funkčnosti zavedených opatření. Zastáváme rovněž funkci mediátora, kdy se řešení hledají v rámci spolupráce několika pracovišť.

Úspěšně realizované projekty mají pak prokazatelný dopad na výkonnost podniku a výrazné zlepšení následujících ukazatelů

 • EBITDA
 • Produktivita a efektivita práce
 • Kvalita
 • Včasnost dodávek, OTD (On-Time-Delivery)
 • Cenová konkurenceschopnost
 • Redukce nákladů, energií, zásob, prostor, apod.
 • Získávání a udržení zákazníků
 • Zlepšení firemní kultůry a vztahů na pracovištích
 • Rozvoj znalostí a schopností zaměstnanců

Komu je určeno

Podniková analýza se s výhodu využívá pro rozvoj výrobních a nevýrobních podniků (malých, středních, velkých podniků), v upravené modifikaci je však účelně využitelná pro rozvíjející se start-ups  jako příprava na rozvoj organizačního uspořádání a firmních procesů (organization and proces design).

Náš tým je připraven Vás provést přípravou, provedením a vyhodnocením podnikové analýzy a poskytnout odborné poradenství a kapacity pro realizaci navazujících projektů. Vyžádejte si od nás reference.